తెలుగు ఇప్పుడు నా బ్లాగ్ లో కూడా వస్తుందోచ్….

స్వే చ్హ వారి సౌజన్యంతో నా బ్లాగ్ లో తెలుగు సాద్యమయిన్ది.

Related Posts with Thumbnails
Be Sociable, Share!

March 12, 2007 · Pratyush · Comments Closed
Posted in: Tech


Get Adobe Flash player